WEBINAR ROAD TO BME – ĐỊNH HƯỚNG KỸ THUẬT MÔ & Y HỌC TÁI TẠO, KỸ THUẬT DƯỢC – 29/07/2021

ROAD TO BME - Chuỗi webinar nhằm giới thiệu cho các bạn sinh viên những định hướng chuyên ngành trong ngành Kỹ Thuật Y...

WEBINAR ROAD TO BME – ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ HÌNH ẢNH Y SINH – 28/07/2021

ROAD TO BME - Chuỗi webinar nhằm giới thiệu cho các bạn sinh viên những định hướng chuyên ngành trong ngành Kỹ Thuật Y...

WEBINAR ROAD TO BME – ĐỊNH HƯỚNG THIẾT BỊ Y TẾ – 23/07/2021

ROAD TO BME - Chuỗi webinar nhằm giới thiệu cho các bạn sinh viên những định hướng chuyên ngành trong ngành Kỹ Thuật Y...